Λογιστικές Υπηρεσίες

Λογιστικές Υπηρεσίες

 • Οργάνωση – Επίβλεψη – Εποπτεία και Αναδιοργάνωση Εσωτερικού Λογιστηρίου με σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα πληροφορικής (ηλεκτρονικά αρχεία – cloud services).

  Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες και την απαιτούμενη δομή της επιχείρησής σας.

 • Τήρηση–Ενημέρωση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. βάσει του Ν.4308/2014 με τις πιο σύγχρονες ηλεκτρονικές μεθόδους.

  Η υπηρεσία παρέχεται στο γραφείο μας ή στην έδρα σας (υπό ορισμένες προϋποθέσεις) ή ακόμα και από απόσταση με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω cloud ή μέσω email με τη μέθοδο του digital accounting.

 • Αρχειοθέτηση εγγράφων με ηλεκτρονικό τρόπο (σε cd, usb-sticks, hard disks και μέσω cloud services) και με δυνατότητα διακίνησης αυτών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail).

  Σύμφωνα με τις ανάγκες αλλά και τις απαιτήσεις της επιχείρησής σας, αλλά και με δυνατότητες αντιγράφων ασφαλείας ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα των ψηφιακών σας εγγράφων.

 • Σύνταξη Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών-Προμηθευτών, Ισοζύγια Λογιστικής, Τήρηση–Ενημέρωση Μητρώου Παγίων Στοιχείων.

  Έλεγχος, Διασταύρωση και Υποβολή με ηλεκτρονικό τρόπο Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών. Διενέργεια Ετήσιων Αποσβέσεων για την καλύτερη αποτύπωση των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησής σας, παρακολούθηση αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων ιδιόκτητων ενταγμένων και μη στην παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησής σας.

 • Παρακολούθηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

  Η παρακολούθηση γίνεται μηχανογραφικά σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε Υπηρεσίας.

 • Ισολογισμός & Καταστάσεις Τέλους Χρήσης. Σύνταξη Πρακτικών Δ.Σ./Γ.Σ./Διαχειρήσεως.

  Επαλήθευση, σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και έγκαιρη παράδοση αυτών έτοιμων προς Δημοσίευση στο ΓΕ.ΜΗ. Αυτοπρόσωπη σύνταξη Πρακτικών Συνελεύσεως. Σύνταξη και κατάθεση όλων των οικονομικών καταστάσεων ηλεκτρονικά στο ΓΕ.ΜΗ.

Share This

Μοιράσου το!

Κάποιος φίλος σου μας χρειάζεται... Σήμερα!!!